D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Ova obuka objašnjava osnovne pricipe rada većine izvršnih elemenata na savremenim vozilima, načine povezivanja, prikaz na šemama elektroinstalacija, karakteristične signale, kao i upotrebu komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja – digitalnog instrumenta i osciloskopa za pronalaženje neispravnosti na njima.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada i podela izvršnih elemenata.

Motori. Podela, povratna sprega.

Koračni motori.

Jednosmerni motori.

Pumpa za gorivo.

Elektronska leptir klapna.

Kontrola rada ventilatora.

Motori za klima uređaj i komfortnu elektroniku.

Praktični primeri merenja signala digitalnim
instrumentom i osciloskopom.