D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Ova obuka objašnjava osnovne pricipe rada većine davača na savremenim vozilima, načine povezivanja, prikaz na šemama elektroinstalacija, karakteristične signale, kao i upotrebu komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja – digitalnog instrumenta i osciloskopa za pronalaženje neispravnosti na njima.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada i podela davača.

Davači pritiska.

Davači protoka vazduha (sa obrtnom klapnom, užarenim vlaknom, vrelim slojem).

Optički davači.

Induktivni davači (fazni, davač položaja igle, HDK davač).

Davači ubrzanja i zakretanja.

Ostali davači.

Praktični primeri merenja signala digitalnim
instrumentom i osciloskopom.