D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Ova obuka objašnjava osnovne pricipe rada većine davača na savremenim vozilima, načine povezivanja, prikaz na šemama elektroinstalacija, karakteristične signale, kao i upotrebu komunikacijskih i mernih dijagnostičkih uređaja – digitalnog instrumenta i osciloskopa za pronalaženje neispravnosti na njima.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi rada i podela davača.

Prekidači.

Davači temperature.

Potenciometri.

Induktivni davači (klasični).

Hall-ovi davači.

Lambda davači.

Davači detonacija.

Praktični primeri merenja signala digitalnim
instrumentom i osciloskopom.